แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายนฤดล กล้วยน้อย นายเพิ่มพล สินธพ และนายอดิศักดิ์ ยามสุข นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ระดับเครือข่าย ในการแข่งขันวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 7 มอบรางวัลโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารพร้อมอาภา คณะบริหาร (ศูนย์พณิชการพระนคร) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

420 total views, 4 views today