โครงการ”การอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ”

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ” โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนตรี พิรุณเกษตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 19 สิงหาคม 2559

628 total views, 2 views today