โครงการ”การเขียนขอทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยฯ”

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “การเขียนขอทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์” โดยมี ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพานิช ดร.วรินทร์ สุดคนึง และรศ.ประสงค์ ก้านแก้ว เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนขอทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยฯ และกระตุ้นให้อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความตื่นตัวต่อการทำผลงานทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 21 มีนาคม 2560

« 1 of 2 »

920 total views, 2 views today