กิจกรรม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ผู้เชี่ยวชาญได้การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา คณาจารย์ ผู้แทนจากสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โครงการนี้

จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 25 เมษายน 2560
จัดขึ้นโดย สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

587 total views, 1 views today