ข่าว

โครงการนวัตกรรมการออกแบบพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ระยะที่ 1

TOBan040559

โครงการนวัตกรรมการออกแบบพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ระยะที่ 1 เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง อำคำรอเนกประสงค์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการ

206 total views, 1 views today