กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561  ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2560 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา
กิจกรรมในครั้งนี้ในครั้งนี้ป็นการเสวนาเรื่องทักษะวิชาการ และการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรในสังคมปัจจุบัน โดย  ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง  อ.ประสิทธิ์ แพงเพชร,ผศ.พิชญ ดาราพงษ์,อ.พลังวัชร์ แพ่งธีรสุขมัย,อ.ชลากร อุดมรักษาสกุล,นายทินกร จันทร์ และ ผศ.กมลทิพย์ วัฒิกำธร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนา และประกาศรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา เป็นผู้มอบของรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น 1.นายคณบดี ศรีสมบูรณ์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชื่อโครงงาน การตรวจจับท่าทางพนักงานเพื่อเพิ่มรูปแบบการสื่อสารระหว่างพนักงาน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายปลั๊ก สุพรรณเสธาถ์ 2.นายคเนศ อนรรฒจีระพงศ์ สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชื่อโครงงาน การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของ Eloctrical Joint Compound ที่ใช้ในอุปกรณ์ประเภทคอนเนคเตอร์
  • รางวัลชมเชย 1.นายเลิศวรรธน์ เหลืองอ่อน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชื่อโครงงานการปรับปรุงและพัฒนาเพลา Spinning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • รางวัลชมเชย 1.นายเกรียงไกร จูรณาลักษณ์ 2.นายธนู อินทรส 3.นายพรชัย พรเทศธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชื่อโครงการ การลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตรถบรรทุกกรณีศึกษาขั้นตอนการประกอบงานย่อย
« 1 of 5 »

1,255 total views, 1 views today