โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช.

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะออกไปฝึกงานยังสถานประกอบการต่างๆ ในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 โครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ มาบรรยายและเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน และการปฏิบัติตนขณะฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560

« 1 of 2 »

1,138 total views, 2 views today