กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะ 2

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2 ให้กับผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้กระบวนการ และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพเพิ่มเติม

823 total views, 1 views today