โครงการประหยัดพลังงาน

เพื่อเป็นการลดใช้พลังงานภายในองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม “โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ” โดยฝ่ายส่งเสิรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้มีการประชุมร่วมกันในวันที่ 17 มี.ค. 59 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

476 total views, 2 views today