กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงและตัดแต่งต้นไม้ ระยะที่ 3

งานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงและตัดแต่งต้นไม้ ระยะที่ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปดูแลรักษาปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ และทำการปลูกต้นไม้ใหม่เพิ่มเพื่อขยายบริเวณของป่าไม้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้สึกหวงแหนและรักในธรรมชาติ  ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561  ณ บริเวณโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตน์

« 1 of 5 »

807 total views, 8 views today