กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2561

ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2561 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา
กิจกรรมในครั้งนี้ในครั้งนี้ป็นการเสวนาเรื่องทักษะวิชาการ และการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรในสังคมปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ เป็นผู้มอบของรางวัลในการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ชื่อโครงงาน”การศึกษาและออกแบบผลิตชิ้นงานแผ่นถ่วงฮาร์ดดิสเพื่อควบคุมค่าความราบผิวในกระบวนการตัดขึ้นรูปโลหะ”
  • รางวัลชมเชย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ชื่อโครงงาน”การปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตชิ้นส่วน seat subassy spring”
  • รางวัลชมเชย สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติร ชื่อโครงการ “การออกแบบและสร้างตัวท่านึดการ์ด”

รางวัลประกวดโปตเตอรื

  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ชื่อโครงงาน “การศึกษาและออกแบบผลิตชิ้นงานแผ่นถ่วงฮาร์ดดิสเพื่อควบคุมค่าความราบผิวในกระบวนการตัดขึ้นรูปโลหะ”
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อโครงการ “การพัฒนาและต่อยอดระบบจอในห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการค้าต่างประเทศ”
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ชื่อโครงงาน “โครงการลดต้นทุนของวัสดุในการinsert lie ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์”
    « 1 of 11 »

 

18,981 total views, 1 views today