โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557

CPV2

 

งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557” ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานสหกิจศึกษาจะมีการประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษาที่ 2/2557 ขอให้ท่านประสานงานกับหัวหน้าสาขา เพื่อคัดเลือกโครงการสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ ส่งเข้าประกวดในวันดังกล่าว และส่งมายังงานสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เพื่อที่งานสหกิจศึกษาจะได้รวบรวมจัดประกวดในวันดังกล่าวต่อไป

772 total views, 4 views today