กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการฝึกอบรม”สมรรถนะทางด้านมาตรวิทยาและระบบคุณภาพสำหรับวิศวกรไฟฟ้า”

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรม”สมรรถนะทางด้านมาตรวิทยาและระบบคุณภาพสำหรับวิศวกรไฟฟ้า”  ร่วมจัดโดย สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม สารสนเทศ,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี

  • คุณอัจฉรา เจริญสุข (ผมว.) ห้อข้อฝึกอบรม : มาตรวิทยากับระบบคุณภาพ
  • ดร.ชัยวัฒน์ เจษฏาจินต์ ห้อข้อฝึกอบรม : การสอบกลับได้ของการวัดปริมาณทางไฟฟ้า
  • ดร.นฤดม นวลขาว ห้อข้อฝึกอบรม : ความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น
  • คุณกองศักดิ์ ทองบุญ ห้อข้อฝึกอบรม : การสอบเทียบ Digital Multimeter เบื้องต้น
  • คุณอดิเทพ จ่างอ่อน ห้อข้อฝึกอบรม : การใช้งาน Calibrator เบื้องต้น
  • ดร. ศริญญา ปะสะกวี ห้อข้อฝึกอบรม : การสอบเทยีบ Oscilloscope เบื้องต้น

ในระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพเพิ่มเติม

657 total views, 2 views today