โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 สาขาอิเลคโทรนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนครได้จัดโครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ในโครงการได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างและแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ณ อาคารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

578 total views, 4 views today