โครงการพัฒนานักศึกษากลุ่มเก่งพิเศษ ระยะที่ 1

โครงการพัฒนานักศึกษากลุ่มเก่งพิเศษ ระยะที่ 1 (Premium student Developement Project : Phase 1 )

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษากลุ่มเก่งพิเศษ ระยะที่ 1(Premium student Developement Project : Phase 1 ) โดยได้รับเกียรติจากคุณมงคล อุดมมิตรรัก และ คุณนภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 มิถุนายน 2560 และ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

602 total views, 4 views today