โครงการพัฒนาบทความวิชาการและสารนิพนธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบทความวิชาการและสารนิพนธ์  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวประภาพร พลอยยอด รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นประธานเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรในการบรรยาย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ ฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนานักศึกษาและบุคคลผู้สนใจการเขียนบทความและสารนิพนธ์อย่างถูกต้องเหมาะสม  และได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มี Impact factor สูงเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560  ที่ผ่านมา

240 total views, 2 views today