โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ด้านจริยธรรม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ผศ.กิจจา ลักษณ์อำนวยพร ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตรต์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ด้านจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ภาคเช้าจะเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก พระสมุห์อาทิตย์ อธิปัญโญ พระอาจารย์จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นพระวิทยากรในการบรรยาย และภาคบ่ายบรรยายในหัวข้อ “กระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

282 total views, 2 views today