โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ด้านจริยธรรม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตรต์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านจริยธรรม ให้แก่คณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ในภาคเช้าจะเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ จริยธรรมนำคุณภาพชีวิต “อตัมมยตา” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรในการบรรยาย และภาคบ่ายบรรยายในหัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นพระวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 2 »

556 total views, 2 views today