โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล และอาจารย์ประภาส วรรณยศ เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการอบรมครั้งนี้ ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2559

« 1 of 3 »

598 total views, 6 views today