กิจกรรม

โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน จัดโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ (WiL + STEM)” โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเป็นวิทยากรบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อ “การทบทวนนโยบาย มหาวิทยาลัยและการจัดการแบบ WiL + STEM” และการบรรยายช่วงที่สองในหัวข้อ “ความคาดหวังของผู้ประกอบการกับการจัดการศึกษาแบบ

WiL + STEM” โดยมี ดร.อรรณพ ปิยะสิทธ์ชาติ์ ผู้อำนวยการระบบบริหารคุณภาพ บริษัท อาซาฮี – ไทย อัลลอย จำกัด และคุณบัณฑิต สุรินทรเสรี Project Development Advisor บริษัท Kusumoto Chavalit & Partners จำกัด เป็นวิทยากรในบรรยายในช่วงนี้ จากนั้นได้มีการให้ผู้เข้าสัมมนาจัดกลุ่มทำ Workshop การปรับปรุงหลักสูตรให้มี WiL + STEM และให้แต่ละกลุ่มนำเสนอโครงการ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 17 -18 มีนาคม 2559

« 1 of 3 »

760 total views, 1 views today