โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและเขียนแผนพัฒนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ด้านการทบทวนและเขียนแผนพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2

 ฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการทบทวนและเขียนแผนพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ และโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการอบรมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

« 1 of 3 »

614 total views, 4 views today