โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CEA)”

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CEA)” โดยมี คุณเฉลิมชัย พลายชุม Application Engineer บริษัท โฟร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรที่สนใจ และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกไปทำงานในระบบอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

โครงการนี้ดำเนินงานโดย สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

« 1 of 2 »

820 total views, 10 views today