โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ ตั้งแต่วันที่ 16-18 กุมพาพันธ์ 2560 ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา จำนวน 43 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน

โดยผู้ร่วมโครงการได้ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และ การละเล่นท้องถิ่นของชาวไทคำที่ปฎิบัติสืบต่อกันมายาวนาน เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะเลือนลาง

« 1 of 3 »

750 total views, 2 views today