กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสภาวิศวกร ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม รองเลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง”แนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติ พ.ศ.2542″ และนายอิสรา ประภาสวัสดิ์ อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง”แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร” ให้กับนักศึกษาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างกำลังศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ.2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตั้งแต่เวลา 8.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

« 1 of 3 »

888 total views, 6 views today