กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้สานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น.

« 2 of 2 »

859 total views, 7 views today