โครงการอบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารควบคุม

โครงการอบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารควบคุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารควบคุม ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมบำรุงรักษา ระหว่าง วันที่ 4-6 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เปิดและมอบวุฒิบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ เป็นหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ ชลังสุทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส บุญเทียรทอง เป็นวิทยากรร่วมจัดงาน ในจัดอบรมได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพวิศวกร

660 total views, 2 views today