โครงการอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ ระยะที่ 2

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ ระยะที่ 2 โดยมีคุณภูสิทธิ์ พลายชมพู บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ และรองศาสตราจารย์ทง ลานธารทอง เป็นวิทยากรในการบรรยาย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ และสามารถใช้ในการพัฒนาตำแหน่งทางด้านวิชาการได้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

822 total views, 10 views today