โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

“โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”
ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมี ผศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , ผศ.พูนศรี วรรณการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม

ไฟฟ้า , นาย ศุภชัย หลักคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , ผศ.จักรพันธ์ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา , นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , ร.ต.ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม , นายธนะกิจ วัฒกีกำธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม , นายชลากร อุดมรักษาสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ และ ดร.ทัตพล กุลวงศ์ อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
« 1 of 2 »

838 total views, 2 views today