โครงการอบรมด้านความรู้พื้นฐานการสร้างและการผลิตชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมทร.พระนคร กับวิทยาลัยเทคนิค หรืออาชีวศึกษา “ด้านความรู้พื้นฐานการสร้างและการผลิตชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรสวรรค์ ยินดีพิมล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรม Thai SUMMIT PKK GROUP คุณเฉลิมชัย พลายชุมพล 4D Corporation Limited และอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและการผลิตชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560ณ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

« 1 of 2 »

604 total views, 8 views today