โครงการอบรมระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณในราชการ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณในราชการ โดยมี ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นๆ โดยมี นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 2 »

508 total views, 2 views today