โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559” กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

1,290 total views, 4 views today