โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 9

งานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่  25 -26 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณบ้านเขาไม้นวล หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 83 คน ภายในโครงการให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเข้าไปดูแลรักษาปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ และทำการปลูกต้นไม้ใหม่เพิ่มเพื่อขยายบริเวณของป่าไม้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาป่าอย่างยั่งยืน

« 1 of 3 »

530 total views, 8 views today