โครงการ “การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจ”

งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา จัดโครงการ “การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจ รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2558” เพื่ออบรมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการหางานคุณภาพ และแนวคิดหัวข้อโครงงาน แผนดำเนินงานโครงงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนประมาณ 120 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

การอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 บรรยายในหัวข้อ “แผนการดำเนินโครงงานสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ” โดย อาจารย์ชลากร อุดมรักษาสกุล

ช่วงที่ 2 บรรยายในหัวข้อ “การหางานคุณภาพ และการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ตอนที่ 1” โดย ผศ.พิชญ ดาราพงษ์

ช่วงที่ 3 บรรยายในหัวข้อ “การหางานคุณภาพ และการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ตอนที่ 2” โดย อาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย

และช่วงสุดท้ายบรรยายในหัวข้อ “การหางานคุณภาพ และการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ตอนที่ 3” โดย อาจารย์กร พวงนาค

510 total views, 4 views today