โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อนฯ

โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น” วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายมาโนชน์ ศิวิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรได้แก่ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รองคณบดีฝ่ายแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา จังหวัดอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ สุภาเกตุ ปลัดตำบลแม่ลา เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรได้แก่ อาจารย์ประภาพร พลอยยอด รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

392 total views, 4 views today