โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อนฯ”

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น” โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ หมุดธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปา เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรบรรยาย ส่วนช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายวันชัย หิรัญอนันต์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวประภาพร พลอยยอด รักษาการหัวหน้าสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์และการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนให้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รพ.สต. โรงรียนและ องค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจำปา และ อบต.ท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

416 total views, 10 views today