โครงการ หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน” ระยะที่ 1 อบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติ มิส.เหงียน ทิ ทู คุ๊ค  (Miss. Ngugen Thi Thu Cuc) เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน  อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

348 total views, 2 views today