โครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน” อบรมภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการใช้ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ รวมไปถึงเรื่องอาหาร และดนตรีพื้นบ้านของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอารียา ยอดสง่า (ดวงเดือน) และนางสาวนาฏยา ยอดสง่า (เวียงใจ)  เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

962 total views, 6 views today