กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อ พัฒนาสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อ พัฒนาสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

               ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อพัฒนาสู่ต่ำแหน่งทางวิชาการ โดยจัดที่ ณ ห้องประลุมเฟืองเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤททธิ์ทอง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่ง ได้เชิญวิทยากร 4 ท่านดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน 2. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพานิช 3. รศ.ทง ลานธารทอง 4. รศ.ประสงค์ ก้านแก้ว เพื่อฝึกฝนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปัฎิบัติงานพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาสู่ตำแน่งทางวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ

« 1 of 2 »

1,210 total views, 2 views today