กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ 3D Printing

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการด้านวิชาการ “โครงการ 3D Printing” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้การสร้างชิ้นงาน 3 มิติจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบชิ้นงาน เพื่อนำมาสร้างเป็นชิ้นงานงานต่างๆ ได้ ณ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

1,360 total views, 1 views today