โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558” กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนประมาณ 97 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และเป็นผู้บรรยายในช่วงแรก หัวข้อ “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

ช่วงที่ 2 บรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน” โดย ผศ.พิชญ ดาราพงษ์

ช่วงที่ 3 บรรยายในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” โดย อาจารย์อนันต์ เต็มเปี่ยม

และช่วงสุดท้าย บรรยายในหัวข้อ “การแสวงหาความร่วมมือต่อยอดจากสหกิจศึกษา”

366 total views, 2 views today