คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับสมัครผู้จบวุฒิ ปวส. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2559

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคปกติ)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

เทียบโอน (ภาคปกติ/ภาคสมทบ)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เทียบโอน (ภาคสมทบ)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2282 9009 ต่อ 6302-9, 0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

รายละเอียดเพิ่มเติม

764 total views, 6 views today