กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560

โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560


เมื่อวันอังคารที่ 31  ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2560 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

กิจกรรมในครั้งนี้ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 , 2 และ 3 เป็นการเสวนาเรื่องทักษะวิชาการ และการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรในสังคมปัจจุบัน โดย ผศ.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน , อ.อิทธิพล เนคมานุรักษ์ ,อ.ประสิทธิ์ แพงเพชร ,อ.สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ ,อ.พลังวัชร์ แพ่งธีรสุขมัย , ผศ.มนัส บุญเทียรทอง และ นายทินกร จันทร์กระจ่าง ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนาช่วงนี้

และช่วงสุดท้าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ”ผลสะท้อนกลับการดำเนินสหกิจศึกษา และการแสวงหาความร่วมมือต่อยอดจากสหกิจศึกษา” โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง , ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ และคุณภาณุพรรค์ คงรักษาและประกาศรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบของรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น 1.นายศรันย์ ศรีศิริ 2.นายธาราคร ช่วงอรุน สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ชื่อโครงงาน การลดต้นทุนและเวลาในการซ่อมแซมInsert Die
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพงศกร ไตรโชค สาขา วิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ชื่อโครงงาน การออกแบบจับยึดชิ้นชานเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการประกอบสตอปเปอร์ริงของเหล็กกันโครง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1.นายธรวัฒน์ รัตนมณี 2.นายอสงกรณ์ พิมพ์ทอง 3.นายกันตภณ มณีวิทยาวาท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชื่อโครงงาน อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักรถไฟแบบเคลื่อนที่ได้
  • รางวัลชมเชย 1.นายพรทพ มงคลอัตตะสาร 2.นายชวลิต เพชร์แจ้ง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชื่อโครงงานการพัฒนาและปรับปรุงมือจับของหุ่นยนต์โรบอท Motorman รุ่น HP165
  • รางวัลชมเชย 1.นายภาณุพงศ์ มณีรัตน์ 2.นายชนาธิป น่วมนวล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งในกระบวนการผลิต
« 1 of 26 »

2,151 total views, 2 views today