โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและเขียนแผนพัฒนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ด้านการทบทวนและเขียนแผนพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2

 ฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการทบทวนและเขียนแผนพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ และโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการอบรมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
Continue Reading →

92 total views, no views today

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขา และเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 6 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560
Continue Reading →

92 total views, no views today

โครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน” อบรมภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการใช้ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ รวมไปถึงเรื่องอาหาร และดนตรีพื้นบ้านของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอารียา ยอดสง่า (ดวงเดือน) และนางสาวนาฏยา ยอดสง่า (เวียงใจ)  เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
Continue Reading →

526 total views, no views today

Dinner Talk “ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และECTI-Telecom & IEEE ComSoc Thailand ได้ร่วมจัดกิจกรรม Dinner Talk พบปะและเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง “ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิปูชนียบุคคลของสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยาย คือ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น) และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง (ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์) ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
Continue Reading →

78 total views, no views today

ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Conference on Engineering and Technology) โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น และภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเป็นวิศวกรในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0” จาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การบรรยายเรื่อง “งานวิจัยสู่ความมั่งคั่ง” จาก ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การบรรยายเรื่อง “การพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย” จาก คุณอโศก อุปัทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความตามต่างๆอีกมากมายในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริเวณชั้น 5-6 อาคารกิจการนักศึกษา ซึ่งมี ผศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้
Continue Reading →

86 total views, no views today

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(รับตรง) รอบ2 ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(รับตรง) รอบ2 ประจำปีการศึกษา 2560


Continue Reading →

46 total views, no views today

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

  • จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 1,500 บาท

 

 

88 total views, 2 views today

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่2

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่2

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่2 เรื่อง การเขียนขั้นตอนการปฎิบัติงาน(Flow chart) โดยมี อาจารย์ สานุพันธ์ ใบศรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้ศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 04.30-20.00น.
Continue Reading →

102 total views, no views today

โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อนฯ

โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น” วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายมาโนชน์ ศิวิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรได้แก่ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รองคณบดีฝ่ายแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา จังหวัดอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ สุภาเกตุ ปลัดตำบลแม่ลา เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรได้แก่ อาจารย์ประภาพร พลอยยอด รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
Continue Reading →

60 total views, no views today