กําหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซ้อมย่อยคณะ วันอาทิตย์ที่  12  พฤศจิกายน  2560 ณ  ห้องประชุมเฟืองเหนือ  ชั้น  ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ศูนย์พระนครเหนือ)
+ กำหนดการซ้อมย่อยคณะ +

ซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306
สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408


 

3,570 total views, 16 views today

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแจ้งผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อดำาเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน และยืนยันค่าเล่าเรียนให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ จะนำผู้ค้ำประกันมาลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน  **ภายในวันที่ 12 – 22 กันยายน 2560 เท่านั้น**  หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560  และ ผู้กู้รายเก่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียน
**ภายในวันที่ 12 – 15 กันยายน 2560 เท่านั้น** หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560
  ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่องานกองทุนฯ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4201

166 total views, 2 views today

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2560)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

264 total views, 8 views today

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ Continue Reading →

438 total views, no views today

นักศึกษาปัจจุบัน

  • กําหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2559

ข่าว

ระบบบริการออนไลน์สำหรับนักศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

176 total views, 10 views today

ผู้สนใจเข้าศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

> ปริญญาตรี> ปริญญาโท/ปริญญาเอก
ยังไม่มีข่าวรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 

398 total views, 8 views today

นักวิชาการ/นักเรียนแลกเปลี่ยน

She name is Ms.Anna Klups and 23 years old and hail from the Poland. She’ve been away from the Poland for half year, spending most of that time in Portugal. She graduated electrical engineering of bachelor’s degree. She’s member student of organization IAESTE. Read more 
 

คุณสมบัตินักศึกษา โครงการฝึกงานในต่างปะเทศ (IAESTE Thailand)
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4. เป็นผู้ที่มีความสามรถในการใช้ ภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
5. อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
6. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ
คุณสมบัติรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน (IAESTE Thailand)
ปรับปรุงข้อมูล
 

 

42 total views, no views today

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ โครงการพระราชดำริ

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ
โครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติใรโครงการพระราชดำริ Continue Reading →

290 total views, no views today