โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ Continue Reading →

190 total views, 10 views today

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์…ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจสอบบรรจุ ก.พ. ม.ราชมงคลพระนคร จัดติวแนวสอบเข้า ก.พ. ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์) สำหรับประชาชนทั่วไป

Continue Reading →

246 total views, 2 views today

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิมธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้มีรายชื่อผ่านข้อเขียนให้มาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ คณะที่ตนเองได้สมัครไว้

ตรวจสอบรายชื่อ

982 total views, 4 views today

สำนักงาน กกพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคม และประชาชนฯ

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดรับข้อเสนอแนะโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชน ให้มีความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจะเปิดรับสมัครและรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2561 ภายในวงเงิน 440 ล้านบาท โดยมีประเภทของแผนงานระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วย 1.แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาองค์ความรู้ด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2.แผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีด้านไฟฟ้า 3.แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เช่น การพัฒนาเครือข่าย หรือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือหน่วยงานด้านไฟฟ้า และ 4.แผนงานสนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า

Continue Reading →

92 total views, 4 views today

ประกาศผลผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการยืนยันสิทธิ์ รอบ TCAS 2 โควตา ทุกคน เข้าตรวจสอบขั้นตอน การรายงานตัวอีกครั้ง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยรายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://reg.rmutp.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409 และ โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

**นักศึกษาปริญญาตรี TCAS  2  ที่จะรายงานตัวในวันที่ 31 พ.ค.61ที่เทเวศน์ **
ในช่วงเช้า ให้ไปวัดตัวตัวชุดนักศึกษา และซื้ออุปกรณ์แต่งตัว ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ เวลา 13.00 น. – 15.30 น.โดยเตรียมเงินไปชำระด้วย
ผู้ชาย2,180 บาท
ผู้หญิง 2,040 บาท

580 total views, 4 views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 รอบ “รับตรงร่วมกัน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่  tcas.cupt.net ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินรับสมัคร

4,070 total views, 10 views today

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขา และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และอาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย Continue Reading →

320 total views, 4 views today

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ห้ามนักศึกษาเข้ามาในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์

354 total views, 6 views today

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://reg.rmutp.ac.th/
ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

564 total views, 2 views today