กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา  

หมายเหตุ :: นักศึกษาที่เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

 

**กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560**

526 total views, 0 views today

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้สานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น.

« 1 of 2 »

144 total views, 0 views today

พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน Continue Reading →

254 total views, 0 views today

เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560

เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งานแนะแนว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560” ณ โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี Continue Reading →

254 total views, 0 views today

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษารประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2561

สามารถสมัครผ่านเว็บไซค์ได้ที่ >>> http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp หรือสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

+กำหนดการรับสมัครระดับ ปวช. ประเภทรับตรง+

698 total views, 0 views today

ประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) Continue Reading →

240 total views, 0 views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100 Continue Reading →

1,866 total views, 0 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า Continue Reading →

198 total views, 0 views today

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานวิชาทหารและลูกเสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ Continue Reading →

310 total views, 0 views today