แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายนฤดล กล้วยน้อย นายเพิ่มพล สินธพ และนายอดิศักดิ์ ยามสุข นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ระดับเครือข่าย ในการแข่งขันวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 7 มอบรางวัลโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารพร้อมอาภา คณะบริหาร (ศูนย์พณิชการพระนคร) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

Continue Reading →

246 total views, no views today

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โถงใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ เริ่มงานเวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน

Continue Reading →

330 total views, no views today

The 59th Bangkok Gems Jewelry Fair 2017

นายวิเชียร มหาวัน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาประจำสาขา ร่วมจัดบูธสาธิตแสดงผลงานนักศึกษา ในงาน The 59th Bangkok Gems Jewelry Fair 2017 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขา และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิตอัญมณี เครื่องประดับ กับมหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ งานมีตั้งแต่วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร IMPACT CHALLENGER 1-3 เมืองทองธานี

Continue Reading →

300 total views, no views today

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันอังคารที่ 21 กุมพาพันธ์ 2560 ที่ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา โดยในกิจกรรมได้เชิญ พ.ต.อ. ประกอบ พลเดช รองผู้บัญคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ บรรยายในเรื่อง ชีวิตของบัณฑิต…ภายนอกมหาวิทยาลัย และ อ. จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง บรรยายในเรื่อง งาน กยศ.หลังจบการศึกษา หลังจากนนั้นทางมหาวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิต และถ่ายรูปร่วมกัน

Continue Reading →

308 total views, no views today

เปิดบ้าน อาชีวศึกษา open hous วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาประจำสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงาน “เปิดบ้าน อาชีวศึกษา” open house แนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

Continue Reading →

292 total views, no views today

แต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

ในวันอังคารที่ 14กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนศรี วรรณการ ในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ นายประสิทธิ์ แพงเพชร ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนให้มีความสอดคล้องวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ

216 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

Continue Reading →

244 total views, no views today

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

กำหนดการ โครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

226 total views, no views today

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

Continue Reading →

364 total views, no views today

แนะแนวการศึกษา ที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทปราการ

ในวันอังคารที่ 7 กุมพาพันธ์ 2560 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการแนะแนวการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา ถึงรายละเอียดของหลักสูตร ในการสมัครเรียน โดยนอกจากการแนะเเนวการเรียนการสอนเเล้ว ยังได้มีวิทยากร  ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการตัดสินใจในการศึกษาต่อ โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล ได้มากล่าวถึงในหัวข้อ’แนะแนวการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของประเทศ’ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก

Continue Reading →

170 total views, no views today