แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

            ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560  ทางมหาวิทยาลัยได้มีการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม      เวลา 8.30 น. – 16.30 น. โดยแนะแนวในรูปแบบการสนทนากันต่อหน้าเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างละเอียดครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การศึกษาคณะ รายละเอียดการเรียนการสอน หลักสูตรต่างๆภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับสมัครนักศึกษา อย่างละเอียดถี่ถ้วน

Continue Reading →

652 total views, 2 views today

บันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนครกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณพวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Continue Reading →

534 total views, 4 views today

มอบทุนการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณอนันต์ ศรีภัทราพันธุ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 5 ทุน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ 2 คน ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสคร์ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

Continue Reading →

474 total views, 2 views today

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัน

Continue Reading →

2,118 total views, 6 views today

รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4115

ตรวจสอบรายชื่อ

418 total views, 2 views today

งานกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระดับ ปวช. ENG. Junior Game ครั้งที่ 1

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ” ENG. Junior Game ” ครั้งที่ 1 …การแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2559 ณ. โรงยิมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

412 total views, no views today

ราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

Continue Reading →

418 total views, 2 views today

ราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้สถาบันสิรินธรฯ

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ สถาบันสิรินธรฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

Continue Reading →

314 total views, no views today

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2559 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

654 total views, 2 views today

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559” กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

Continue Reading →

548 total views, no views today