โครงการการอบรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ การอบรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม สำหรับนักศึกษา โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้กับนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

18 total views, no views today

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์ เพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกไปในระบบอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมและโรงฝึกปฏิบัติงานแม่พิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

40 total views, no views today

กิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

22 total views, no views today

ประชุม ECTI – CARD 2016

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสมาคม ECTI ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม โครงการจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI – CARD 2016) ณ ห้องเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

72 total views, no views today

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยสมัครด้วยตนเองที่คณะจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 02-665 3777 ต่อ 6409

16 total views, no views today

กิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

36 total views, no views today

กิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

24 total views, no views today

กิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

16 total views, no views today

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนเทพสิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาประจำสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงาน open house แนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนเทพสิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

14 total views, no views today

โครงการอบรมการเขียนบรรยายลักษณะงานและการวิเคราะห์ค่างาน

งานบุลคลากร ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการเขียนบรรยายลักษณะงานและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคุณเสถียร คมมีศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

30 total views, no views today