ประชุมประจำปี 2559

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมประจำปี 2559 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของคณะฯ โดยเน้นย้ำเรื่องที่คณะวิศวฯ จะมีโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ โครงการ OPEN HOUSE /Conference /Reunion ที่จะจัดขึ้นวันที่ 28 พ.ค. 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการ การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Continue Reading →

210 total views, no views today

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

TOban210459

** กำหนดการโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

** รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.และ รศ.

** กระบวนการในการวิจัย

** เอกสารโครงการฝึกอบรมกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ.

224 total views, no views today

คืนสู่เหย้า

BANeng59

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ๕๙ ปี พระนครเหนือ 

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา (พระนครเหนือ) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือจองโต๊ะ ได้ที่ คณะกรรมการประจำสาขา ราคาโต๊ะละ 6,000 บาท 

** โต๊ะมีจำนวนจำกัด ผู้จองโต๊ะให้จ่ายเงินผ่านอาจารย์ผู้รับจองภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ไม่มีบัตรขายหน้างาน

นายชลากร อุดมรักษาสกุล085-128-2919สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
นายสุรพงษ์ ชัยรัตน์ธรรม086-305-8018สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
ผศ.จักรพันธ์ แสงสุวรรณ์089-115-9692สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง
085-914-6381สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ 081-447-9577สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายภิรมย์ ตั้งจิตเพียรผล 085-142-1911สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ณัฐพงศ์ พันธุนะ 081-838-6780สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายมนต์ชัย นรเศรษฐ์สิงห์ 089-996-7855สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
นายธนะกิจ วัฒกีกำธร 081-903-8810สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ผศ.สมใจ เพียรประสิทธิ์ 081-551-8014สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท 089-666-6491สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นายปฐมพงษ์ จำนงพันธ์ 061-978-8306สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

316 total views, no views today

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

198 total views, no views today

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

76 total views, no views today

คณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญา

ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ รศ.พิชิต ลำยอง ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพื่อขอรับรองในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 29 เมษายน 2559

Continue Reading →

260 total views, no views today

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

วันเปิดภาคการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 มิถุนายน 2559

กำหนดการปฐมนิเทศ

170 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบสอง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับปวช. ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์

Continue Reading →

210 total views, no views today

คณาจารย์จากประเทศจีนเยี่ยมชมคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาในประเทสจีน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Chengdu Textile College, Sichuan College of Architectural Technology และ Leshan Vocational and Technical College เข้าเยี่ยมชมคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ในวันที่ 22 เม.ย. 59

Continue Reading →

212 total views, no views today