ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่านกรอกข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต และ เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปี 2558 ภายในวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2560 ได้ที่ http://job.rmutp.ac.th หรือ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer

918 total views, no views today

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

            ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560  ทางมหาวิทยาลัยได้มีการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม      เวลา 8.30 น. – 16.30 น. โดยแนะแนวในรูปแบบการสนทนากันต่อหน้าเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างละเอียดครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การศึกษาคณะ รายละเอียดการเรียนการสอน หลักสูตรต่างๆภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับสมัครนักศึกษา อย่างละเอียดถี่ถ้วน

Continue Reading →

1,820 total views, 2 views today

บันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนครกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณพวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Continue Reading →

1,288 total views, 2 views today

มอบทุนการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณอนันต์ ศรีภัทราพันธุ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 5 ทุน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ 2 คน ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสคร์ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

Continue Reading →

1,066 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัน

Continue Reading →

5,688 total views, no views today

รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4115

ตรวจสอบรายชื่อ

860 total views, no views today

งานกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระดับ ปวช. ENG. Junior Game ครั้งที่ 1

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ” ENG. Junior Game ” ครั้งที่ 1 …การแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2559 ณ. โรงยิมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

1,082 total views, no views today

ราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

Continue Reading →

976 total views, no views today

ราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้สถาบันสิรินธรฯ

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ สถาบันสิรินธรฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

Continue Reading →

802 total views, no views today

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2559 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

1,652 total views, 2 views today