งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ” ประจำปี 2560

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ” Continue Reading →

718 total views, 6 views today

แบบสอบถามความคิดเห็น หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์สมัยใหม่ (นานาชาติ)

แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์สมัยใหม่ (นานาชาติ)สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

346 total views, 2 views today

นักศึกษาวิศวฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วันราชมงคล

นายธนาทิป คำหลาย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลราชมงคลสรรเสริญ “ด้านวัฒนธรรม กีฬาและนนัทนาการ” Continue Reading →

226 total views, no views today

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ” ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา Continue Reading →

522 total views, no views today

กําหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

5,774 total views, 2 views today

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแจ้งผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อดำาเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน และยืนยันค่าเล่าเรียนให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ จะนำผู้ค้ำประกันมาลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน  **ภายในวันที่ 12 – 22 กันยายน 2560 เท่านั้น**  หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560  และ ผู้กู้รายเก่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียน
**ภายในวันที่ 12 – 15 กันยายน 2560 เท่านั้น** หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560
  ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่องานกองทุนฯ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา  Continue Reading →

334 total views, no views today

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2560)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60 Continue Reading →

534 total views, 2 views today

นักศึกษาปัจจุบัน

  • กําหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2559

ข่าว

ระบบบริการออนไลน์สำหรับนักศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1,404 total views, 8 views today

บุคลากร

ข่าว

> ข่าวประชาสัมพันธ์> ข่าวอบรมสัมมนา
ยังไม่มีข่าวสาร
ยังไม่มีข่าวสาร

แบบฟอร์ม

++แบบฟอร์มงานบุคลากร
++แบบฟอร์มงานวิจัยและพัฒนา
++แบบฟอร์มงานทะเบียนและประมวลผล
++แบบฟอร์มงานอาคารสถานที่
++แบบฟอร์มงานพัสดุ
++แบบฟอร์มงานการเงิน
++แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง
++แบบฟอร์มงานสื่อสารองค์กร
++แบบฟอร์มการขอใช้รถ
++แบบฟอร์มงานพัฒนาวินัยนักศึกษา

 

1,330 total views, no views today