ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ

++ ตรวจสอบรายชื่อ ++

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208

1,314 total views, 2 views today

โครงการฝึกอบรม”สมรรถนะทางด้านมาตรวิทยาและระบบคุณภาพสำหรับวิศวกรไฟฟ้า”

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรม”สมรรถนะทางด้านมาตรวิทยาและระบบคุณภาพสำหรับวิศวกรไฟฟ้า”  ร่วมจัดโดย สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม สารสนเทศ,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี

  • คุณอัจฉรา เจริญสุข (ผมว.) ห้อข้อฝึกอบรม : มาตรวิทยากับระบบคุณภาพ
  • ดร.ชัยวัฒน์ เจษฏาจินต์ ห้อข้อฝึกอบรม : การสอบกลับได้ของการวัดปริมาณทางไฟฟ้า
  • ดร.นฤดม นวลขาว ห้อข้อฝึกอบรม : ความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น
  • คุณกองศักดิ์ ทองบุญ ห้อข้อฝึกอบรม : การสอบเทียบ Digital Multimeter เบื้องต้น
  • คุณอดิเทพ จ่างอ่อน ห้อข้อฝึกอบรม : การใช้งาน Calibrator เบื้องต้น
  • ดร. ศริญญา ปะสะกวี ห้อข้อฝึกอบรม : การสอบเทยีบ Oscilloscope เบื้องต้น

ในระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพเพิ่มเติม

280 total views, 2 views today

รับมอบโล่เกียรติคุณให้กับอาสาสมัครดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อภิชฏา ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร และหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี Continue Reading →

238 total views, 2 views today

โครงการฝึกอบรม”การตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้น”

สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรม”การตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้น” นายกร พวงนาค รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก บริษัท มิตูโตโย(ประเทศไทย) จำกัด ในการเอื้อเฟื้อของคุณอัฒพล สุริยันต์ และคุณนพนันทน์ ทองนิล เป็นวิทยากรในครั้งนี้ Continue Reading →

332 total views, 4 views today

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงและตัดแต่งต้นไม้ ระยะที่ 3

งานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงและตัดแต่งต้นไม้ ระยะที่ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปดูแลรักษาปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ และทำการปลูกต้นไม้ใหม่เพิ่มเพื่อขยายบริเวณของป่าไม้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้สึกหวงแหนและรักในธรรมชาติ  ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561  ณ บริเวณโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตน์ Continue Reading →

336 total views, 4 views today

โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสภาวิศวกร ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดงาน Continue Reading →

344 total views, 4 views today

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (3rd RMUTP Conference on Engineering and Technology) Continue Reading →

368 total views, 2 views today