การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

282 total views, no views today

ทุนพระราชทานในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์

ทุนพระราชทานในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการจัดการ ณ ม.ซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน **ปิดรับสมัคร 22 มี.ค. 61**

 รายละเอียด:

ด้วยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ ไปศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2561 จำนวน 3 ทุน โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน

ดังนั้น สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จึงร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อรับทุนดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครด้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th/) หัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ/ฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” หรือที่ url : http://www.ocsc.go.th/scholarship/king

สาขาที่เปิดรับ

1.     Master of Mechanical Engineering

2.     Master of Power Engineering & Thermal Fluid Science

3.     Master of Nuclear Science and Technology

4.     Master of Electrical Engineering

5.     Master of Electronic Science and Technology

6.     Master of Information and Communication Engineering

7.     Master of Control Science and Engineering

8.     Master of Computer Science and Technology

9.     Master of Aeronautical and Astronautic Science and Technology

10.  Master of Management Science and Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.     อายุไม่เกิน 35 ปี

2.     เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

** ปิดรับสมัครวันที่ 22 มี.ค. 61**

 

สอบถามข้อมูลได้ที่

สาวิตรี ภิรมย์กิจ

โทร : 02 564 7000 ต่อ 81874

อีเมล : sawitree.piromkit@nstda.or.th

416 total views, 4 views today

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย. 61

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

440 total views, no views today

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

Continue Reading →

637 total views, 2 views today

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 สอบคัดเลือก วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

1,314 total views, no views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จับมือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Continue Reading →

318 total views, no views today

โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561  ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2560 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา Continue Reading →

514 total views, 2 views today

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พศ 2561 งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ  Continue Reading →

392 total views, no views today