สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 1/2560

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 1/2560
ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนองนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Continue Reading →

192 total views, no views today

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2560  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก 9 คณะเข้าร่วมจำนวนมาก Continue Reading →

172 total views, no views today

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จากผู้ตรวจภายนอกโดย  ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานการตรวจ พร้อมด้วย ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล และดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ คณะกรรมการการตรวจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะ ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของคณะต่อไป  ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

Continue Reading →

178 total views, no views today

ประกาศงานกองทุน แจ้งการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนฯ

ประกาศ!!! จากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่

ประจำปีการศึกษา 2560

::รายละเอียด::  แจ้งการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4201

 

 

192 total views, no views today

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป
หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ที่เข้าสอบ ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตนในการเข้าสอบ และจำรหัสประจำตัวนักศึกษา เพื่อใช้ในการฝนกระดาษคำตอบ พร้อมเตรียมดินสอ 2B และปากกาในการเข้าสอบ

312 total views, 2 views today

กระทรวงดิจิทัล จับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ ผลักดัน Startup เติบโตอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัล จับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ ผลักดัน Startup เติบโตอย่างยั่งยืน


Continue Reading →

146 total views, no views today

ประชุมพิจารณาขั้นเงินเดือนสำหรับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา เป็นประธานการประชุมในหัวข้อ เรื่อง การส่งเอกสารที่ใช้เป้นหลักฐานประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนสำหรับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

 

130 total views, no views today

ประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 4

งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) ระยะที่ 4 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และนายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ เป็นวิทยากร พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
Continue Reading →

122 total views, no views today