ผู้สนใจเข้าศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 

1,766 total views, 4 views today

นักวิชาการ/นักเรียนแลกเปลี่ยน

She name is Ms.Anna Klups and 23 years old and hail from the Poland. She’ve been away from the Poland for half year, spending most of that time in Portugal. She graduated electrical engineering of bachelor’s degree. She’s member student of organization IAESTE. Read more 
 

คุณสมบัตินักศึกษา โครงการฝึกงานในต่างปะเทศ (IAESTE Thailand)
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4. เป็นผู้ที่มีความสามรถในการใช้ ภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
5. อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
6. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ
คุณสมบัติรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน (IAESTE Thailand)
ปรับปรุงข้อมูล
 

 

348 total views, 6 views today

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ โครงการพระราชดำริ

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ
โครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติใรโครงการพระราชดำริ Continue Reading →

558 total views, 4 views today

การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักวิจัยต่างชาติ ครั้งที่ 2/2560 Continue Reading →

236 total views, no views today

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อ งานกองทุนฯ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน และยืนยันค่าเล่าเรียน

**ภายในวันที่ 23 – 30 สิงหาคม 2560 เท่านั้น** หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560

 

::รายละเอียด ::

522 total views, no views today

แบบสอบถามความต้องการปรับคุณวุฒิเป็น วศ.บ.

สอบถามความต้องการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อปรับคุณวุฒิ จาก คอบ. อสบ. และคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า เป็นวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.


 

1,472 total views, no views today

โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่1”

โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่1”

19 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่1” Continue Reading →

414 total views, 2 views today

โครงการจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 6


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

410 total views, no views today

การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ

การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา
และ นักวิจัยต่างชาติ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา และ นักวิจัยต่างชาติ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 Continue Reading →

242 total views, no views today