ดูงานไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ดูงาน ณ บริษัท ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด วันที่ 4 สิงหาคม 2560

Continue Reading →

436 total views, no views today

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร
ชมรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร ชมรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี Continue Reading →

488 total views, 0 views today

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CEA)”

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CEA)” โดยมี คุณเฉลิมชัย พลายชุม Application Engineer บริษัท โฟร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
Continue Reading →

442 total views, 0 views today

วิศวฯ มทร.พระนคร จับมือบริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัด

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จับมือบริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัด แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับนายเสรี สุพันธุ์วณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัด Continue Reading →

668 total views, 0 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจกำรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 Continue Reading →

666 total views, no views today

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 1/2560

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 1/2560
ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนองนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Continue Reading →

440 total views, no views today

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2560  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก 9 คณะเข้าร่วมจำนวนมาก Continue Reading →

400 total views, no views today

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จากผู้ตรวจภายนอกโดย  ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานการตรวจ พร้อมด้วย ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล และดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ คณะกรรมการการตรวจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะ ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของคณะต่อไป  ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

Continue Reading →

412 total views, 0 views today

ประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 4

งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) ระยะที่ 4 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และนายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ เป็นวิทยากร พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
Continue Reading →

408 total views, no views today