Dinner Talk “ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และECTI-Telecom & IEEE ComSoc Thailand ได้ร่วมจัดกิจกรรม Dinner Talk พบปะและเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง “ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิปูชนียบุคคลของสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยาย คือ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น) และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง (ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์) ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
Continue Reading →

78 total views, no views today

ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Conference on Engineering and Technology) โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น และภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเป็นวิศวกรในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0” จาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การบรรยายเรื่อง “งานวิจัยสู่ความมั่งคั่ง” จาก ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การบรรยายเรื่อง “การพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย” จาก คุณอโศก อุปัทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความตามต่างๆอีกมากมายในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริเวณชั้น 5-6 อาคารกิจการนักศึกษา ซึ่งมี ผศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้
Continue Reading →

72 total views, no views today

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่2

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่2

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่2 เรื่อง การเขียนขั้นตอนการปฎิบัติงาน(Flow chart) โดยมี อาจารย์ สานุพันธ์ ใบศรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้ศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 04.30-20.00น.
Continue Reading →

94 total views, no views today

โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อนฯ

โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น” วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายมาโนชน์ ศิวิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรได้แก่ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รองคณบดีฝ่ายแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา จังหวัดอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ สุภาเกตุ ปลัดตำบลแม่ลา เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรได้แก่ อาจารย์ประภาพร พลอยยอด รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
Continue Reading →

58 total views, no views today

การประชุมคืนสู่เหย้า“ศิษย์เก่าสัมพันธ์” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๐ ปี

การประชุมคืนสู่เหย้า“ศิษย์เก่าสัมพันธ์” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๐ ปี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เชิญหัวหน้าสาขาวิชามาประชุมในเรื่อง คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๐ ปี โดยมีนายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

Continue Reading →

40 total views, no views today

โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อนฯ”

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น” โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ หมุดธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปา เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรบรรยาย ส่วนช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายวันชัย หิรัญอนันต์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวประภาพร พลอยยอด รักษาการหัวหน้าสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์และการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนให้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รพ.สต. โรงรียนและ องค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจำปา และ อบต.ท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา
Continue Reading →

64 total views, no views today

โครงการพัฒนาบทความวิชาการและสารนิพนธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบทความวิชาการและสารนิพนธ์  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวประภาพร พลอยยอด รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นประธานเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรในการบรรยาย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ ฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนานักศึกษาและบุคคลผู้สนใจการเขียนบทความและสารนิพนธ์อย่างถูกต้องเหมาะสม  และได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มี Impact factor สูงเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560  ที่ผ่านมา
Continue Reading →

24 total views, no views today

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการ “ด้านแม่พิมพ์พลาสติก และ แม่พิมพ์โลหะ”

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการ “ด้านแม่พิมพ์พลาสติก และ แม่พิมพ์โลหะ” โดยมี คุณไพศาล กสิกรรม สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย , คุณภานุรุจ มงคลบวรกิจ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และ คุณพรสวรรค์ ยินดีพิมล Thai summit PKK Group เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 ณ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Continue Reading →

98 total views, no views today

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ผู้เชี่ยวชาญได้การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา คณาจารย์ ผู้แทนจากสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โครงการนี้

Continue Reading →

54 total views, no views today

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559” โดยมีคุณวรรณา ดุลยาสิทธิพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายครั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติ

Continue Reading →

94 total views, no views today