ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จํานวน 2 ชุดตามเว็บไซต์ […]

507 total views, 2 views today

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รอบ 3 (ปกติ/สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2558  […]

599 total views, 1 views today

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบสำรวจความพึงพอใจดังนี้ แบบสำรวจ “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย” แบบสำรวจ “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ” […]

592 total views, 1 views today

ขอความร่วมมือบุคลากรกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่กองบริหารงานบุคคลขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้บุคลากรในสังกัดกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย กำหนดให้มีจำนวนผู้กรอกแบบสอบถามแต่ละหน่วยงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรในสังกัดทั้งหมด […]

508 total views, 1 views today

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รอบ 2 (ปกติ/เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา […]

601 total views, 2 views today

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมกับค่าลงทะเบียน […]

757 total views, 2 views today

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หรือหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต […]

544 total views, 2 views today

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

***สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว*** – ใบรายงานตัวผ่านเว็บไซต์พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 2 ชุด […]

427 total views, 1 views today

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ***สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร*** – […]

569 total views, 2 views today